معنی اسم وه آفرین

آفریننده خوب یا خوبی

ریشه اسم وه آفرین

فراوانی اسم وه آفرین

تا کنون کسی با نام وه آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.