معنی اسم ویریا

همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد

ریشه اسم ویریا

فراوانی اسم ویریا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ویریا ثبت نام شده اند.