معنی اسم ویشکا

نام روستایی در نزدیکی رشت

ریشه اسم ویشکا

فراوانی اسم ویشکا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام ویشکا ثبت نام شده اند.