معنی اسم پانتی

نام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم پانتی

فراوانی اسم پانتی

تا کنون کسی با نام پانتی در گهواره ثبت نام نکرده است.