معنی اسم پاک گوهر

پاک گهر

ریشه اسم پاک گوهر

فراوانی اسم پاک گوهر

تا کنون کسی با نام پاک گوهر در گهواره ثبت نام نکرده است.