معنی اسم پدیده

آنچه اتفاق می افتد یا وجود دارد و می توان آن را تجربه کرد ، شخص، چیز، یا حادثه چشمگیر

ریشه اسم پدیده

فراوانی اسم پدیده

تا کنون کسی با نام پدیده در گهواره ثبت نام نکرده است.