معنی اسم پربها

باارزش، قیمتی

ریشه اسم پربها

فراوانی اسم پربها

تا کنون کسی با نام پربها در گهواره ثبت نام نکرده است.