معنی اسم پرتو

درخشش، تلألو

ریشه اسم پرتو

فراوانی اسم پرتو

در حال حاضر ۳۸ نفر در گهواره با نام پرتو ثبت نام شده اند.