معنی اسم پردخت

یا مخفف پریدخت

ریشه اسم پردخت

فراوانی اسم پردخت

تا کنون کسی با نام پردخت در گهواره ثبت نام نکرده است.