معنی اسم پرسا

نرم و لطیف مانند پر.

ریشه اسم پرسا

فراوانی اسم پرسا

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام پرسا ثبت نام شده اند.