معنی اسم پرستوک

پرستو

ریشه اسم پرستوک

فراوانی اسم پرستوک

تا کنون کسی با نام پرستوک در گهواره ثبت نام نکرده است.