معنی اسم پرنین

مانند پر

ریشه اسم پرنین

فراوانی اسم پرنین

تا کنون کسی با نام پرنین در گهواره ثبت نام نکرده است.