معنی اسم پروچیستا

سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت

ریشه اسم پروچیستا

فراوانی اسم پروچیستا

تا کنون کسی با نام پروچیستا در گهواره ثبت نام نکرده است.