معنی اسم پریزاده

پریزاد

ریشه اسم پریزاده

فراوانی اسم پریزاده

تا کنون کسی با نام پریزاده در گهواره ثبت نام نکرده است.