معنی اسم پریچهره

آن که چهره ای زیبا چون پری دارد، زیبا رو

ریشه اسم پریچهره

فراوانی اسم پریچهره

تا کنون کسی با نام پریچهره در گهواره ثبت نام نکرده است.