معنی اسم پریژه

پری کوچک

ریشه اسم پریژه

فراوانی اسم پریژه

تا کنون کسی با نام پریژه در گهواره ثبت نام نکرده است.