معنی اسم پری جان

مرکب از پری + جان( واژه محبت آمیز در خطاب به اشخاص، به معنی عزیز)

ریشه اسم پری جان

فراوانی اسم پری جان

تا کنون کسی با نام پری جان در گهواره ثبت نام نکرده است.