معنی اسم پوران دخت

از شخصیتهای شاهنامه، نام ملکه ایران در دوران ساسانی و دختر خسرو پرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم پوران دخت

فراوانی اسم پوران دخت

تا کنون کسی با نام پوران دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.