معنی اسم پیروزدخت

مرکب از پیروز( فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت( دختر) ، نام دختر فیروز پسر قباد پادشاه ساسانی

ریشه اسم پیروزدخت

فراوانی اسم پیروزدخت

تا کنون کسی با نام پیروزدخت در گهواره ثبت نام نکرده است.