معنی اسم چمان

آن که یا آنچه با ناز حرکت می کند، خرامان

ریشه اسم چمان

فراوانی اسم چمان

تا کنون کسی با نام چمان در گهواره ثبت نام نکرده است.