معنی اسم چمن چهر

آن که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد

ریشه اسم چمن چهر

فراوانی اسم چمن چهر

تا کنون کسی با نام چمن چهر در گهواره ثبت نام نکرده است.