معنی اسم ژابیز

اشک آتش

ریشه اسم ژابیز

فراوانی اسم ژابیز

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ژابیز ثبت نام شده اند.