معنی اسم ژاسمین

یاسمن

ریشه اسم ژاسمین

فراوانی اسم ژاسمین

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام ژاسمین ثبت نام شده اند.