معنی اسم ژانت

مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا ، خداداد)

ریشه اسم ژانت

فراوانی اسم ژانت

تا کنون کسی با نام ژانت در گهواره ثبت نام نکرده است.