معنی اسم ژانین

نام دریاچه ای در یونان

ریشه اسم ژانین

فراوانی اسم ژانین

تا کنون کسی با نام ژانین در گهواره ثبت نام نکرده است.