معنی اسم ژانینا

نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام

ریشه اسم ژانینا

فراوانی اسم ژانینا

تا کنون کسی با نام ژانینا در گهواره ثبت نام نکرده است.