معنی اسم ژرفی

عمق، ژرفا

ریشه اسم ژرفی

فراوانی اسم ژرفی

تا کنون کسی با نام ژرفی در گهواره ثبت نام نکرده است.