معنی اسم ژرفین

عمیق

ریشه اسم ژرفین

فراوانی اسم ژرفین

تا کنون کسی با نام ژرفین در گهواره ثبت نام نکرده است.