معنی اسم ژون

بت، صنم

ریشه اسم ژون

فراوانی اسم ژون

تا کنون کسی با نام ژون در گهواره ثبت نام نکرده است.