معنی اسم ژینو

ژینا ، زندگی بخش

ریشه اسم ژینو

فراوانی اسم ژینو

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام ژینو ثبت نام شده اند.