معنی اسم کارولین

نام ناحیه ای در آمریکای شمالی

ریشه اسم کارولین

فراوانی اسم کارولین

تا کنون کسی با نام کارولین در گهواره ثبت نام نکرده است.