معنی اسم کامیشا

خوشحال ، سرزنده ، خوش بیان ، ترکیب مغلوب و تغییر یافته شادکام

ریشه اسم کامیشا

فراوانی اسم کامیشا

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام کامیشا ثبت نام شده اند.