معنی اسم کرشمه

ناز، عشوه، غمزه

ریشه اسم کرشمه

فراوانی اسم کرشمه

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام کرشمه ثبت نام شده اند.