معنی اسم کوشانه

مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر -

ریشه اسم کوشانه

فراوانی اسم کوشانه

تا کنون کسی با نام کوشانه در گهواره ثبت نام نکرده است.