معنی اسم کیانه

منسوب به کیان، پادشاهی

ریشه اسم کیانه

فراوانی اسم کیانه

تا کنون کسی با نام کیانه در گهواره ثبت نام نکرده است.