معنی اسم کیهان دخت

مرکب از کیهان( دنیا) + دخت( دختر)

ریشه اسم کیهان دخت

فراوانی اسم کیهان دخت

تا کنون کسی با نام کیهان دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.