معنی اسم کیوان دخت

مرکب از کیوان( نام ستاره ای) + دخت( دختر)

ریشه اسم کیوان دخت

فراوانی اسم کیوان دخت

تا کنون کسی با نام کیوان دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.