معنی اسم کی آفرید

مرکب از کی( پادشاه) + آفرید( آفریده)

ریشه اسم کی آفرید

فراوانی اسم کی آفرید

تا کنون کسی با نام کی آفرید در گهواره ثبت نام نکرده است.