معنی اسم گرامیدخت

دختر محترم و عزیز

ریشه اسم گرامیدخت

فراوانی اسم گرامیدخت

تا کنون کسی با نام گرامیدخت در گهواره ثبت نام نکرده است.