معنی اسم گردیه

از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار ساسانی

ریشه اسم گردیه

فراوانی اسم گردیه

تا کنون کسی با نام گردیه در گهواره ثبت نام نکرده است.