معنی اسم گلاسا

مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت

ریشه اسم گلاسا

فراوانی اسم گلاسا

تا کنون کسی با نام گلاسا در گهواره ثبت نام نکرده است.