معنی اسم گلایل

گلی زینتی و زیبا به رنگهای مختلف

ریشه اسم گلایل

فراوانی اسم گلایل

تا کنون کسی با نام گلایل در گهواره ثبت نام نکرده است.