معنی اسم گلباش

از نامهای رایج میان زنان کرد

ریشه اسم گلباش

فراوانی اسم گلباش

تا کنون کسی با نام گلباش در گهواره ثبت نام نکرده است.