معنی اسم گلدیس

زیبا مانند گل

ریشه اسم گلدیس

فراوانی اسم گلدیس

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام گلدیس ثبت نام شده اند.