معنی اسم گلشاد

گل خندان و شاداب، آن که با دیدن گل شاد است

ریشه اسم گلشاد

فراوانی اسم گلشاد

تا کنون کسی با نام گلشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.