معنی اسم گلشهر

از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر پیران ویسه پادشاه تورانی

ریشه اسم گلشهر

فراوانی اسم گلشهر

تا کنون کسی با نام گلشهر در گهواره ثبت نام نکرده است.