معنی اسم گلعذار

گل(فارسی) + عذار(عربی)، گلچهره

ریشه اسم گلعذار

فراوانی اسم گلعذار

تا کنون کسی با نام گلعذار در گهواره ثبت نام نکرده است.