معنی اسم گلنام

دارای نامی زیبا چون گل

ریشه اسم گلنام

فراوانی اسم گلنام

تا کنون کسی با نام گلنام در گهواره ثبت نام نکرده است.