معنی اسم گلینوش

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی

ریشه اسم گلینوش

فراوانی اسم گلینوش

تا کنون کسی با نام گلینوش در گهواره ثبت نام نکرده است.