معنی اسم گل آرا

زینت دهنده گل،از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه

ریشه اسم گل آرا

فراوانی اسم گل آرا

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام گل آرا ثبت نام شده اند.